Právní služby podnikatelům

Poskytujeme komplexní právní služby podnikatelům a společnostem:

Obchodní společnosti[zpět na úvod]

 • zakládání, změny a zrušení obchodních společností (s.r.o., a.s.)
 • zvyšování a snižování základního kapitálu ve společnostech
 • prodeje a převody obchodních podílů ve společnostech
 • vypořádání společníků obchodních společností
 • prodeje a nájmy podniku a jeho částí
 • provádění zápisu a změn v obchodním rejstříku
 • sepis a posuzování kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o pronájmu a dalších smluv
 • sepis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta
 • vymáhání neuhrazených pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízení a dalších souvisejících řízeních
 • směnečné právo – poradenství ve věcech zajištění závazku směnkou, vystavování směnky, vymáhání směnečných závazků zastupováním před soudy v směnečném řízení
 • Právní poradenství ve věcech souvisejících s pracovním poměrem zaměstnanců
 • sepis pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, tzv. dohod o hmotné odpovědnosti, dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, sepis dohod o sporných nárocích
 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech – o neplatnost výpovědi, o zaplacení dlužné mzdy, odstupného, o zaplacení náhrady škody, odškodnění pracovních úrazů a dalších nároků

Živnostníci[zpět na úvod]

 • vznik, změna a zánik živnostenských oprávnění
 • zastoupení klientů při jednání s živnostenským úřadem
 • sepis a posuzování kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o pronájmu a dalších smluv
 • sepis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta
 • vymáhání neuhrazených pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízení a dalších souvisejících řízeních
 • směnečné právo – poradenství ve věcech zajištění závazku směnkou, vystavování směnky, vymáhání směnečných závazků zastupováním před soudy v směnečném řízení
 • právní poradenství ve věcech souvisejících s pracovním poměrem zaměstnanců
 • sepis pracovní smlouvy, výpovědí z pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, tzv. dohod o hmotné odpovědnosti, dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, sepis dohod o sporných nárocích
 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech – o neplatnost výpovědi, o zaplacení dlužné mzdy, odstupného, o zaplacení náhrady škody, odškodnění pracovních úrazů a dalších nároků

Trvalé právní zastoupení s paušálně sjednanou odměnou[zpět na úvod]

Podnikatelům a firmám nabízíme za zvýhodněných podmínek také trvalé, komplexní právní zastoupení a poradenství ve věcech obchodního, občanského a pracovního práva s paušálně sjednanou odměnou, které zahrnuje zejména:

 • právní poradenství a konzultační činnost ve věcech souvisejících s předmětem podnikání klienta
 • sepis smluv, dohod a dalších listin pro klienta
 • posuzování smluv, dohod a dalších listin předložených klientem
 • uplatňování a vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta
 • sepis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta
 • právní konzultace a poradenství osobně, telefonicky či e-mailovou formou
 • zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem a při jednání u notáře
 • zastoupení klienta v soudním, rozhodčím a exekučním řízení

Kontakty

+420 777 930 449
info@akkunc.cz
IČO: 736 297 91
ČAK: 13833

Adresa

Dobrovského 1463
272 01 Kladno
Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení případných sporů: Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.